Akademia TechMed Farmacja Almanach Pasaż Giełda Panorama
  Wyszukiwarka

Szukaj >>
Wyszukiwarka firm
Wyszukiwarka osób
  Newsletter branżowy
Newsy z branzy medycznej
i farmaceutycznej
Zostań współautorem, zgłoś referat do publikacji "Marketing w ochronie zdrowia"

Nowa firma w wortalu (wpis bezpłatny)

Dodaj Dodaj firmę do katalogu


Serwis REUTERS Health
Kanał Emedyk.pl
Serwisy medyczne

  Dostawy

2006-11-23


a A

Powiat Łowicki: dostawa aparatury medycznej dla ZOZ w Łowiczu

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 315 z dnia 22.11.2006
POZYCJA 59229

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łowicz: dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Powiat Łowicki, do kontaktów: Magdalena Żurawska, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8300756, fax 046 8303043, e-mail: rip@powiatlowiecki.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.powiat.lowicz.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Magdalena Żurawska, ul. 3 Maja 7, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8300756, fax 046 8303043, e-mail: rip@powiatlowiecki.pl, www.powiat.lowicz.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Magdalena Żurawska, ul. 3 Maja 7, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8300756, fax 046 8303043, e-mail: rip@powiatlowiecki.pl, www.powiat.lowicz.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Magdalena Żurawska, ul. 3 Maja 7, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8300756, fax 046 8303043, e-mail: rip@powiatlowiecki.pl, www.powiat.lowicz.pl.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.

Główne miejsce realizacji dostawy : a) Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz dla pakietów od nr 1 do 14,

b) Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji ZOZ w Łowiczu z siedzibą w Stanisławowie 99-423 Bielawy - część pakietu nr 15,

c) gabinet Fizjoterapii ZOZ w Łowiczu ul. Kaliska 6, 99-400 Łowicz - część pakietu 15.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z podziałem na 15 pakietów

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Ważne dopuszczenia do odbioru i do używania - zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) - dla każdego wyrobu medycznego zawartego w ofercie

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: powyżej 60 000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 14 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 13 190 zł.

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

2) posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w SIWZ z użyciem formuły „ spełnia / nie spełnia”

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty:

1) oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) ważne dopuszczenia do obrotu i do używania - zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.)– dla każdego wyrobu medycznego zawartego w ofercie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.lowicz.pl.

Opłata: 36 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: Płatne w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 lub za zaliczeniem pocztowym (cena specyfikacji + koszty wysyłki).

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2006 godzina 09:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.12.2006, godzina 10:00, Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, ul. 3 Maja 7, 99-400 Łowicz.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.11.2006.

ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Kardiotokografy.

1) Krótki opis: dostawa Kardiotokografów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.12.30.00.

3) Wielkość lub zakres: Dostawa kardiotokografów

- 1 kardiotokograf

- 1 kardiotokograf z analizą komputerową.

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: Rektoskop.

1) Krótki opis: dostawa Rektoskopu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.16.81.00.

3) Wielkość lub zakres: Rektoskop - 1 szt.

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 3 Nazwa: Narzędzia chirurgiczne.

1) Krótki opis: dostawa Narzędzi chirurgicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 31.69.00.00.

3) Wielkość lub zakres: Narzędzia chirurgiczne:

nożyczki preparacyjne - 5 szt., pinceta chirurgiczna - 2 szt, kleszcze naczyniowe - 10szt., imadło chirurgiczne - 4 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia)

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 4 Nazwa: Vacuum ekstraktor.

1) Krótki opis: dostawa Vacuum ekstraktora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.00.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Vacuum ekstraktora - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 5 Nazwa: Inkubator.

1) Krótki opis: dostawa Inkubatora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.15.20.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Inkubatora - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 6 Nazwa: Aparat CPAP dla noworodków.

1) Krótki opis: dostawa Aparatu CPAP dla noworodków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.15.72.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Aparatu CPAP dla noworodków - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 7 Nazwa: Respirator.

1) Krótki opis: dostawa Respiratora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.17.00.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Respiratora - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 8 Nazwa: Łóżko do intensywnej terapii.

1) Krótki opis: dostawa Łóżka do intensywnej terapii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.21.50.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Łóżka do intensywnej terapii - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 9 Nazwa: Lampa operacyjna sufitowa.

1) Krótki opis: dostawa Lampy operacyjnej sufitowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.16.70.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Lampy operacyjnej sufitowej - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 10 Nazwa: Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem.

1) Krótki opis: dostawa Aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.11.22.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 11 Nazwa: Pompy strzykawkowe.

1) Krótki opis: dostawa Pompy strzykawkowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.41.10.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Pompy strzykawkowej - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14(od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Pulsoksymetry.

1) Krótki opis: dostawa Pulsoksymetrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.12.00.00, 33.19.50.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Pulsoksymetrów - 2 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 13 Nazwa: Monitory funkcji życiowych, kapnografy, kardiomonitor neonatologiczny.

1) Krótki opis: dostawa monitorów funkcji życiowych, kapnografów, kardiomonitor neonatologiczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.51.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa monitorów funkcji życiowych - 3 szt., kapnografów - 2 szt., kardiomonitor neonatologiczny.

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 14 Nazwa: Defibrylator przenośny.

1) Krótki opis: dostawa Defibrylatora przenośnego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.18.21.00.

3) Wielkość lub zakres: dostawa Defibrylatora przenośnego - 1 szt..

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ Nr: 15 Nazwa: sprzęt rehabilitacyjny.

1) Krótki opis: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 30.21.31.00.

3) Wielkość lub zakres: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w następującym asortymencie:

- rotor do pasywnej terapii kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem i terningiem symetrii

- aparat do usciskowego masażu senkwencyjnego

- aparat do elektroterapii typu interdynamik

- aparat do elektroterapii typu galwatronik

- stacjonarny aparat do elektroterapii typu diatronic

- aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą dwuczęściową

- aparat do magnoterapii typu magnetronic

- wanna do kąpieli wirowych

- wanna do masażu podwodnego

- aparat do eletroterapii typu pulsotronik

- urządzenie dolaseroterapii typu lasertonik

- leżanka drewniana do fizykoterapii

- urządzenie do krioterapii

- przenośny stół do masażu

- przenośny aparat do eletroterapii

- urządzenie elektryczne od ćwiczeń biernych kończyny dolnej typu artromot

- urzadzenie do ćwieczeń biernych stawu barkowego typu artromot

- aparat do ultradźwięków

- bieżnia rehabilitacyjna elektryczna

- zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitacyję chorych z afazją

- laser ze skanerem

- lampa kwarcowa + IR statywowa

- Tor do nauki chodzenia

- zestaw komputerowy

- dorbny sprzęt rehabilitacyjny

- zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego wraz z leżanką i akcesoriami

- aparat do terapii wysokotonowej.

4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w dniach: 14 (od udzielenia zamówienia).

5) Kryteria oceny ofert:

6) Informacje dodatkowe:


Urząd Zamówień Publicznych

     Wyślij ten adres znajomemu      Wydrukuj stronę      Powrót do początku strony

Zasoby wiedzy
DOSTĘPNE ARTYKUŁY
Akredytacja placówek medycznych 04.2011
Liczba szpitali akredytowanych: 104
Liczba POZ: 11
Centrum Monitorowania Jakości
Patronat medialny

Konferencja
"Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią "


Targi Nowoczesna Placówka Medyczna

Reklama
Testonline
Testy językowe
EN1 EN2 DE1 ES1
Testy z prawa:
PG1 PC1 IP1 PP1
Ekonomia i finanse
RP1 MR1 ZA1
Testy inteligencji
AIQ BIQ CIQ DIQ EIQ
Historia i geografia
HI1 HI2 HI3 GE1 GE2
Słownik skrótów angielskojęzycznych

Przewodnik po skrótach angielsko-języcznych
Doniesienia i fakty
Ostatnio na forum:
Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna: bezstresowe wakacje z aplikacją na smartfon
Deklaracja w sprawie powołania Rady Rozwoju Opieki Diabetologicznej
Konferencje:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Współczesne wyzwania strukturalne i Menadżerskie w OZ".
Konferencja Polskiej Rady Resuscytacji
Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011
Najczęściej czytane :
Pacjent podmiotem opieki zdrowotnej
Teraźniejszość opieki pielęgniarskiej
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Ws
Macierz BCG– możliwości zastosowania w tworz
O emedyk.pl:
  • Adresaci serwisu
  • Warunki użytkowania
  • Polityka prywatności

  • © Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności 2002-2011 Redakcja: emedyk@emedyk.pl Wszelkie zamieszczone w tej witrynie znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

    Odwiedź strony: Stomatologia Warszawa | Wizyty lekarskie online | wakacje egipt | Comarch Optima | System ERP | płytki | zdrowie| media |